فهرست بستن

برگزاری وبینار با موضوع تشریح برنامه عملیاتی و شیوه طراحی سوالات با توجه به بارم بندی جدید

دبیران محترم درس فارسی همانگونه که مستحضرید شیوه ارزشیابی درس فارسی در متوسطه اول از سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به صورت کتبی-شفاهی اجرا می گردد. از همین رو گروه ادبیات فارسی با همکاری دبیرخانه کشوری و استان های هم قطب تصمیم به برگزاری وبینار جهت آشنایی بیشتر همکاران در این زمینه را دارد.

تاریخ و ساعت برگزاری وبینار  و لینک ورود در فایل پیوست قابل مشاهده استفایل پیوست برگزاری وبینار